Vedtægter JYSK

§ 1

Æ hel navn er
”The Right Honourable Gentlemen Golfers' Whisky Association of March 19th 2003”

§ 2

The Right Honourable Gentlemen Golfers' Whisky Association of March 19th 2003” ska sørg for :

Jen. sørg for at dem der ær mej i æ forsamling kommer te å ved nøj om Whisky – men æ mer en den bette smul de kalder for ”Single Malt”, å som høer hjem øwer i Skotland.

Tow. Å sørg for at at æ medlemmer fo en lång , sond å skjøn lyw ve å gi dem en dram en gång imel - i en ornli slaw af ”Usquebaugh” – Lywsvand å Whisky. For no å løw op te æ formål, hår vi kjøwt en hel tønd på 250 liter, men det ka do osse løs om neunder.

Trei. Å pas po at dje (medlemmers) hyw moral æ blywer plettet, te stur fornywls for æ hele   samfund,  mestens fremdeles sån at man æ falder for æ fristels te en tylle en ajen rædli slaw  men kuns den  rigtige, nemli – Single Malt.

Fie. Å byt mæ de ajers livserfaring å find regler for guer opførsel, hvis det da paser med det vi skrøw i § 2.1

Fem. Å fo lawed nu ture- og det ska selwfølli paas med det vi skrøw i § 2.1.

§ 3

Der optås kun mænd i ”The Right Honourable Gentlemen Golfers' Whisky Association of March 19th 2003”, de ska spæl golf å de ska vær øver 35 år, de ska ha nu pæng som de sel råder øver, å de ska ku fin u å å snak på en både skjøn og egentli osse inspirerend å livsbekræftende måde igjennem E-mail.

§ 4

Der ka æ vær fler end tøl medlemmmer ” The Right Honourable Gentlemen Golfers' Whisky Association of March 19th 2003” å det ka de kuns blyw ve mæ å være æ hel lyw, hvis de opfører sæ ornli og ve å bevis djæ værd - som det osse bløw skrøwn i §3.

Dem som der er medlem af ”The Right Honourable Gentlemen Golfers' Whisky Association of March 19th 2003 er bløwn det på jen af de her måder:

1. Oldemand og Viceoldemand ka sel vælg tow medlemmer - men de skal lige ta hensyn te æ regler i § 3

2. Så ska de 6 ungersvend sel indstæl hver jen person – å det ska ske på skrøvt te æ Oldemand som så – hvis han tøws æ sprog å all argumenteren er i orden – ka blyw enig mæ sæ sel om at de kan kom mæ i æ Lav eller æ.

§ 5

Sån som æ betingelser er lå fast i § 4 er ”The Right Honourable Gentlemen Golfers' Whisky Association of March 19th 2003” æ en demokratisk forening hvor al stemmer tæller ligemøj.

Æ Ledels, hele organisation, ansvar, kompetence, pligter og opgawer i ”The Right Honourable Gentlemen Golfers' Whisky Association of March 19th 2003” er bestemt sån her:

A. Oldemand, Mikael Sthaalros, (ska ingenting lav) - men æ desto mindre med demokraturisk til diktatorisk ret til å bestem alting.

B. Viceoldemand, Niels Vester, ska bare sikre sæ, at den gammel æ keder sæ ihjel og sørg for at han kommer hel hjem.

C. 10 menige medlemmer, som ska sørg fue at æ Viceoldemand ka opfyld si pligter (å det er æ møj), å de ska også sørge for alt det sjov og osse det der æ er så sjov.

Hvis æ Oldemand en gång imel – ligemøj hwa og hujn – æ ka lave det lidt han ska, så kan bare ve å pege po § 5 A - hel uden bøwl - øvergi si hverv te æ Viceoldemand og han ka også lige find en Vice-Vice-Oldemand i en styk tid.

Forslag fra æ medlemmer er altid walkommen, men de ska skrøwes ned og begrundes på en måde så æ Oldemand, ve å kik lidt i § 5.A ka fin uk å om det æ nøj han tøws om eller æ.

§ 6

Hvis en medlem, af jen eller ajn sindssyg grund, æ vil vær mej længer – å altså vil u af æ Laug, så skal både hans rettigheder - å æ mindst hans pligter – som jo så øvergoer te en tredje, ske etter æ regler i § 4.2.

§ 7

Æ Laugsmedlemmer mødes jen gång i æ år:

1. Æ værtskav for æ Laugmøde goer på skywt imel æ medlemmer

2. Æ møder i år 1, 4, 7 og 10 ska find sted på en sted, som det er angivn i § 2.1 – år 1 det ær så i i 2003.

3. Æ møder hår en fast dagsorden sån her:

18 hullers slagspil på en bane, som ska vær i tip-top kvalitet
Ojn og vin etter værtens smag
Minst trei forskellige slaw, som løwer op til æ krav i § 2.1 og § 2.2
Den der hår æ værtsskab bestemmer sel de øvrige ting, der ska snakkes om
Den der hår æ værtsskab hå både ret å pligt te å fo si udgywter dækket ind af.
Æ Laugsmedlemmer deler æ pot ligelig imæl sæ.

4. Den golfrunde der snakkes om i § 7.3 ska gå ind i en turnering som render øwer 10 år for æ Laugs medlemmer, for det at æ Oldemand mæ henvisning te § 5 A, hår ret te å uddel bøder for elendig spæl. Alle bøder goer i en samlet pot til gawn for æ Laugs medlemmer.

5. Æ Laugs medlemmer forpligter sig til å ti stæl hvis der æ snakket om ting eller nøj man hå høt på en Laugs-møde, å man ka ha en fornemls for, at det ku være lidt penibel for jen eller fler a æ Laugs medlemmer.

§ 8

”The Right Honourable Gentlemen Golfers’ Whisky Association of March 19th 2003” hå kuns ægte guttermænd mej, å det er æ tjenli å helt unøjvendig å opstæl regler for å smide dem u.

Oldermand hå dog en mulighed for og også ret te øjeblikli eksklusion af en medlem, som snuppes i å brug tilsætningsmidler i lywsvand – som beskrøwn i § 2.1 og § 2.2. Man ka måske fo en enkel tilladls hvis man er syg og hår en dowtors underskrøwt – for det er æ tilladt etter æ Laugs etiket.

”The Right Honourable Gentlemen Golfers’ Whisky Association of March 19th 2003” ka bare opløses:

1. Hvis hele Scotland sku bløw tørlå for produkter beskrøwn i § 2.1 (det forbyd Gud!)

2. Hvis Æ Laug  æ ka find nu af de rigtige golfspillende ornlige mensker

3. Når Æ Laugs medlemmer æ længere ka swing en køl

4. Hvis vi alsammen - osse æ Oldemand – ka blyw enig om det

Før æ Lav ka opløses, ska alt af flydendes karakter - både aktiver å passiver, å som æ tilhører en enkelt Laugsmedlem personlig -  være drukken i fuld harmoni.

Det ær hermed vedtån vedr. æ stiftels af ”The Right Honourable Gentlemen Golfers’ Whisky Association of March 19th 2003”.

Horsens, wojnsda den 19. marts 2003

Mikael Sthaalros, Oldemand Niels Vester, Viceoldemand